Câu 3: Trình bầy mối quan hệ biện chứng cơ sơ hạ tầng kiến trúc thượng tầng.

– Khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng (1,5đ)

Thêm

Advertisements

Câu 8.2: MQH biện chứng giữa LLSX và QHSX.

* LLSX là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, là trình độ trinh phục tự nhiên của con người, là mặt tự nhiên của PTSX. LLSX bao gồm: tư liệu sản xuất (TLSX) và lao động. TLSX gồm có đối tượng lao động và công cụ lao động.

Thêm

Câu 8: Trình bầy nội dung quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực lượng sản xuất?

– Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (1,5đ)

Thêm

Câu 1. Phân tích nội dung quy luật phủ định của phủ định và ý nghĩa của phương pháp luận.

– Vị trí của quy luật (0,5đ)

– Khái niệm phủ đinh, phủ định biện chứng (1đ)

Thêm

Câu 10.1 Phương thức sản xuất là gì? Vai trò của phương thức sản xuất?

* Phương thức sản xuất (PTSX) là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội. Mỗi phương thức sản xuất gồm hai mặt cấu thành là lực lượng sản xuất (LLSX) và quan hệ sản xuất (QHSX).

Thêm

PP tính Z sp

PP tính Z sp

Thêm

Câu 10: Phân tích cấu trúc và vai trò của phương thức sx đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội?

Trả lời:

Phương thức sx là cách thức tiến hành sx của cải vật chất trong một giai đoạn nhất định của lịch sử. mỗi phương thức sx gồm hai mặt cấu thành là lực lượng sx và quan hệ sx.
Thêm

Previous Older Entries